Sarva Dosha Nivarana Maha Yajna - Saptah Homan from 25.12.20 to 31.12.20, Time 10 a.m

Date Name Price Multi-Select
December 21st, 2020 Rudra Homam ₹ 1500 /-
December 22nd, 2020 Panchamukha Anjaneya Homam ₹ 1500 /-
December 23rd, 2020 Ganapathi Homam ₹ 1500 /-
December 24th, 2020 Sai Sadguru Homam ₹ 1500 /-
December 25th, 2020 Sri Mahalakshmi Yajnam ₹ 11000 /-
December 26th, 2020 Shani Shanti Homam ₹ 2500 /-
December 27th, 2020 Aditya- Ayushya Homam ₹ 1500 /-