Sarva Dosha Nivarana Maha Yajna - Saptah Homam
from 20.12.21 to 26.12.21,
Time 10 a.m

Date Name Price Multi-Select
December 20th, 2021 Rudra Homam ₹ 2000 /-
December 21st, 2021 Sri Panchamukha Anjaneya Homam ₹ 2000 /-
December 22nd, 2021 Sri Lakshmi Ganapathi Homam ₹ 2000 /-
December 23rd, 2021 Sri Sai Sahitha Sudarshana Homam ₹ 2000 /-
December 24th, 2021 Sri Ashtalakshmi Yajnam ₹ 11000 /-
December 25th, 2021 Shani Shanti Homam(Saadesaathi) ₹ 2500 /-
December 26th, 2021 Aditya- Ayushya Homam ₹ 2000 /-